Ouderraad

Veel mensen vragen zich af wat de functie van de ouderraad op school is. In het kort komt dat neer op het verrichten van activiteiten met betrekking tot niet- schoolse zaken. Daar voor niets de zon op gaat, zullen veel zaken betaald moeten worden. Derhalve vraagt de ouderraad voor ieder kind een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad organiseert in samenwerking met het team jaarlijks terugkerende evenementen, zoals:

• Het sinterklaasfeest
• Het kerstfeest
• De avondvierdaagse
• De feestweek

Ook ondersteunt de ouderraad de school tijdens:

• De tien-minuten avonden.
• De inloop/informatie avonden.
• Het schoolkamp van groep 8.
• De afscheidsavond van groep 8.
• De schoolreisjes.
• De schoolprojecten

Om lid te worden is er slechts één voorwaarde: u moet minimaal één kind op school hebben. De ouderraad bestaat gemiddeld uit 8 leden: een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaresse, een verdere aanvulling van een aantal ouderleden en een vertegenwoordiging uit het team en de directie van de school.

Eén maal per zes weken vergadert de ouderraad van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. In deze vergaderingen bespreken we lopende en komende zaken. Wij trachten tijdens deze vergaderingen altijd de stem van alle ouders te vertegenwoordigen, maar we kunnen dit slechts als we ook signalen ontvangen van de ouders. Heeft u opmerkingen over dingen die wel of niet goed gaan, anders zouden kunnen, etc., u kunt daarvoor altijd bij ons terecht.

Voor de organisatie van enkele feesten hebben worden er aparte commissies samengesteld. Deze bestaan uit drie of vier ouderraadsleden, aangevuld met teamleden. De besprekingen vinden meestal na schooltijd plaats. De samenstelling geschiedt op vrijwillige basis en getracht wordt de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen.

Elk jaar zijn er weer, om verschillende redenen, aftredende leden. We proberen dan nieuwe ouders te werven. Wanneer het aanbod van nieuwe leden het aantal aftredende leden overtreft, houden we verkiezingen.

De tijdsbesteding van een ouderraadslid is circa 1,5 uur per achtweken aan vergaderingen, daarnaast overleg in eventuele commissies. Ook verwachten we, dat wanneer de ouderraad iets organiseert of ondersteunt, er voldoende mensen aanwezig zijn. We bekijken dit per onderdeel. Hierbij hoort tevens het boodschappen doen en overleg voeren met winkeliers voor wat betreft eten, drinken en traktaties.

Om tot een goede taakverdeling te kunnen komen, is het noodzakelijk om zowel leden te hebben die vooral overdag kunnen helpen als leden die ‘s avonds beschikbaar zijn. Het aandeel van vaders is relatief laag en zou best wat aanvulling kunnen gebruiken.

U begrijpt dat wij aangewezen zijn op de vrijwillige inzet van iedere betrokkene bij de Anne Frankschool. Wij zijn dankbaar dat er voldoende ouders willen helpen. Wij zijn echter wel afhankelijk van de ouderbijdrage. Hoe meer ouders deze (bijtijds) betalen, des te meer wij onze plannen kunnen verwezenlijken.

Deze bijdrage wordt gebruikt om de activiteiten van de ouderraad voor de kinderen, en dat zijn er vele, te financieren. Eénmaal per schooljaar ontvangt u een overzicht van inkomsten en uitgaven. De bijdrage voor de komende jaren is als volgt vastgesteld:

•één kind € 30,00
•twee kinderen € 55,00
•drie kinderen of meer kinderen €75,00

Wij danken u alvast voor uw bijdrage!

U kunt de ouderraad bereiken!

or.annefrankschool@debasisfluvius.nl