Medezeggenschapsraad

Op elke openbare school is een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten van de school zitting hebben. De MR geeft instemming met en advies over allerlei zaken die de school aangaan. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR.

Vanuit de MR maken twee leden, een ouderlid en een personeelslid, deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van De Basis. In de GMR worden zaken van bovenschools belang voor het openbaar onderwijs besproken. De GMR heeft advies- en instemmingbevoegdheden. In de GMR vertegenwoordigt het centraalmanagement het bestuur.

Onze MR bestaat officieel uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten. In de MR worden alle meer formele zaken besproken die de school betreffen. Dit doen we circa zes maal per jaar tijdens een openbare vergadering op school. De MR mag over veel aangelegenheden, die met de school te maken hebben, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR wordt in de gelegenheid gesteld instemming en/of advies uit te brengen over het door het bestuur voorgenomen beleid betreffende de school. Onderwerpen die bijvoorbeeld door de MR worden besproken zijn:

• de ouderbijdrage
• de schooltijden
• de voor- en naschoolse opvang
• de kwaliteit van het onderwijs
• de financiën van de school
• de schoolgids

…en vele andere onderwerpen waar ouders en hun kinderen mee te maken krijgen.

Hiermee vervult de MR een belangrijke rol in de besluitvorming op onze school.

In deze folder leest u wat het nog meer betekent om zitting te hebben in de MR.

De samenstelling van de MR:

Ouderleden
Ryan Bechan: kind in groep 1/2b en 4
Erika de Groot: kind in groep 4
Linda Bouwhuis: kind in groep 3 en 5

Teamleden

Jeroen Verhoeven, leerkracht groep 8
Annemiek van Hemert, leerkracht groep 1/2a
Charong Seising, leerkracht groep 5

Heeft u interesse in het MR -werk of wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met één van de MR -leden. Het meest eenvoudige is om dit via e-mail te doen. Ons e-mailadres is: mr@annefrankschool.nl .U kunt hier ook uw naam en telefoonnummer doorgeven, één van de MR -leden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hieronder kunt u door op de link te klikken het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR inzien.

Reglement MR PO

Huishoudelijk reglement MR PO

Notulen:

2016-2017
Notulen MR oktober 2016
Notulen MR januari 2017
Notulen MR maart 2017
Notulen MR juni 2017

2017-2018
Notulen MR september 2017
Notulen MR februari 2018
Notulen MR maart 2018
Notulen MR april 2018

2018-2019
Notulen MR september 2018