Nieuwsbrief

Studiedag 14 september
Op vrijdag 14 september zijn de kinderen vrij en hebben de leerkrachten een studiedag. Deze studiedag stond vanwege een drukfout niet in de laatste jaarkalender voor ouders. De studiedag staat in het teken van woordenschatonderwijs. Woordenschat vergroot het leesbegrip.

Wijk Coach Sigrid
Per 1 januari 2015 doen we het zo in Arnhem.

Wat is dan zo?

Arnhem is onderverdeeld in 8 wijken en iedere wijk heeft een team van wijkcoaches. Het wijkteam geeft professionele steun en advies over zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Aan iedere school, ook in uw wijk,  is een vaste wijkcoach verbonden.

Ik, Sigrid van der Heij, ben de contactpersoon voor de Anne Frankschool.

We werken samen met de intern begeleider, maar voor niet school gerelateerde  vragen kunt u ons ook direct benaderen.

Elke oneven week ben ik in de school bij de ingang te vinden op donderdag  van 8.15 tot 8.30 uur, kom gerust wanneer u een vraag heeft of een afspraak wilt maken!

MijnSchoolinfo
Het schooljaar is weer in volle gang. De groepen zijn doorgeschoven en een aantal nieuwe kinderen en zijn verwelkomd. Het is van belang dat alle gegevens in MijnSchoolinfo kloppen. Wilt u controleren of uw gegevens nog kloppen en mogelijk aanvullen met adres en telefoonnummer. Er is ook een optie om een telefoonnummer als noodnummer op te geven. Bij vragen kunt u mailen naar jeroen@annefrankschool.org

Fusie AF en TM
Afgelopen schooljaar zijn de eerste stappen gezet om te verkennen of een fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn zorgt voor een meer duurzame en toekomstbestendige school in de Laar Oost. Komend schooljaar zal dit onderzoek worden voortgezet. Beide scholen hebben de intentie om te fuseren, wanneer blijkt dat dit meerwaarde heeft voor de kinderen in de wijk. Het afgelopen schooljaar is er voornamelijk een kennismaking geweest tussen de teams. Dit schooljaar zal er meer inhoudelijk worden gekeken.

Op 13 september wordt de werkgroep identiteit opgestart. Hierin zitten ouders en leerkrachten van de beide scholen. In meerdere bijeenkomsten wordt gekeken hoe er een school kan worden geformeerd, waarin alle ouders zich thuis voelen.  Daarna wordt er een werkgroep onderwijs opgestart. In deze werkgroep worden onderwijskundige zaken van beide scholen tegen het licht gehouden, om te kijken of er een betere school ontstaat wanneer de krachten worden gebundeld.

De ouders van de scholen worden op de volgende manieren op de hoogte gehouden:

- Maandelijkse ouderochtenden met directie, waarin u al uw vragen kunt stellen

- Elke twee  weken een update in de nieuwsbrief over de fusie

- 4x per jaar een fusiebulletin, die helemaal in het teken staat van de fusie

- Een ouderavond waarin wij u informeren over de stand van zaken en u input kunt geven

 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over  de data en tijden  van bovenstaande zaken.

Uiteraard staat de deur altijd open wanneer u andere vragen heeft over de fusie.

Back2School Party
Afgelopen week heeft u informatie ontvangen over de B2SP. De bestellijsten moeten uiterlijk maandag 3 september worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. De weersvooruitzichten zijn goed. Er zijn weer springkussens, een band en veel gezelligheid . U komt toch ook?

Leuke vakantiefoto´s meenemen naar school
Jullie hebben allemaal leuke dingen gedaan in de vakantie;  zwemmen, naar Jeugdland, naar de camping, naar opa en oma of lekker bbq-en in de tuin.

Wij willen aan alle leerlingen en ouders  vragen om een  foto mee te nemen van leuke gebeurtenissen in de vakantie. De leukste foto nemen jullie in de eerste schoolweek mee naar school. De foto plakken wij op een gekleurd papier en hangen wij op in de school. Jullie zetten onder de foto een “onderschrift”. Dit kan zijn waar de foto is genomen en wat jullie deden.

Wij zijn erg benieuwd!

Kandidaten MR stellen zich voor
Door het aftreden van een Medezeggenschapsraad lid (MR) is er een vacature ontstaan. Drie ouders hebben zich aangemeld om zitting te nemen in de MR. Er is één plaats. Dit betekent dat er verkiezingen komen. De kandidaten stellen zich hieronder voor zodat u een keuze kunt maken.

Op 3-4-5 september richten we een stembureau in. We gebruiken hiervoor de witte brievenbus van de ouderraad. Deze vindt u voor de ingang van de kopieerkamer en naast de kamer van de directie. Pijlen in de school wijzen u ook naar de stembus. Elk gezin mag een stem uitbrengen. De oudste kinderen van elk gezin heeft een stembiljet met schoolstempel mee naar huis gekregen. Dit is het geldige stembiljet.

Het stembureau opent op maandag 3 september om 8:20 uur en sluit op woensdag 5 september om 16:00 uur. 6 september worden alle stemmen geteld en de kandidaten geïnformeerd. Vervolgens worden alle ouder(s)/ verzorger(s) op de hoogte gebracht over de uitkomst van de verkiezing.

Wij rekenen op een hoge opkomst!

Medezeggenschapsraad Anne Frankschool

Kandidaten MR stellen zich voor!

Linda Bouwhuis
Ik ben Linda Bouwhuis, moeder van Sem (groep 5) en Floor (groep 3) en ik heb me kandidaat gesteld voor de Medezeggenschapsraad (MR).

De reden dat ik me kandidaat heb gesteld is dat ik het belangrijk vind om een bijdrage te kunnen leveren voor een kwalitatief goed en stabiel onderwijs en dat de kinderen met veel plezier naar de Anne Frankschool blijven gaan. Een goede basis is voor ieder kind van groot belang en helpt ze nu op de Anne Frankschool maar ook zeker in de toekomst! Dat ik met de inhoudelijke en onderwijskundige zaken van onze school bezig kan zijn, en dus op de hoogte ben van wat er op school speelt, geeft me inzicht in motivaties van beslissingen en strategie.

Doordeweeks ben ik als project manager, 32 uur per week, werkzaam op de afdeling Explosion Safety van DEKRA Certification B.V. in Arnhem. Op de afdeling beoordelen en testen wij producten en prototypen van fabrikanten die in een mogelijk explosie gevaarlijke omgeving gebruikt worden. Kort gezegd komt het er op neer dat we kijken of producten voldoen aan de internationale eisen en wetgeving. Door mijn analytische denkvermogen, oog voor detail en het goed kunnen scheiden van belangen denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren in de MR.

Tot slot, bij de MR gaat het niet om persoonlijke belangen en meningen maar om de stemmen en belangen van alle ouders te behartigen. Dus hopelijk kan ik ook uw meningen meenemen en ventileren bij onze school!

Wouter Müller
Ik ben 37 jaar en vader van Evie (groep 2) en Max (vanaf april 2019 groep 1). Sinds begin vorig jaar woon ik met mijn vrouw Iris en de kinderen in Arnhem en werk ik bij Alliander als programmamanager. Ik ben ondernemend, kan moeilijk stilzitten en ben graag betrokken bij de school. In de afgelopen decennia heb ik met veel plezier het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Zowel bij de kinderopvang in de oudercommissie als lange tijd in het bestuur van een grote badmintonvereniging en in het bestuur van de Nederlandse badminton bond.

Juist de medezeggenschapsraad vind ik een leuke manier om me in te zetten voor de school, zeker in de komende jaren nu een eventuele fusie actueel is. In mijn vorige werk heb ik als leidinggevende bij een waterschap mede de fusie tussen 2 waterschappen voorbereid, en de medewerkers in mijn afdeling begeleid in het proces er naar toe. Een spannende en onzekere tijd voor veel mensen waarin het een mooie uitdaging is om de sterke kanten van de organisaties te behouden en in gezamenlijkheid tot één nieuwe school te komen. Het lijkt me leuk de kennis en ervaring die ik hier opgedaan heb in te zetten voor de Anne Frankschool. Ik ben daarbij (vooralsnog) niet voor of tegen een fusie maar denk en werk graag constructief mee aan een oplossing die voor iedereen goed voelt.

Renée van der Harst,
Mijn naam is Renée van der Harst, ik ben de moeder van Ronja uit groep 2b en van Doris, die in april naar groep 1 gaat. Ik werk sinds 10 jaar in het hoger onderwijs, eerst als docent en tegenwoordig als studieadviseur voor studenten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Daarnaast ben ik politiek actief, doe ik een aantal vrijwilligersdingen en houd ik van sporten, lezen en etentjes met vrienden. Ook ga ik graag naar concerten, theater en wil ik ieder jaar minstens één keer in zee zwemmen.

Als ouder van schoolgaande kinderen vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan hun school en daarom zou ik graag ouderlid van de MR willen worden. Zeker in het proces van de fusie denk ik dat ik een waardevolle aanvulling kan zijn. Ik heb twee keer eerder in een MR gezeten en op basis van die ervaringen denk ik dat je als MR-lid twee kerntaken hebt. De eerste is dat je kritische vragen moet stellen. Nou, ik kan je verzekeren, dat kan ik! De tweede is dat je een vertegenwoordiger moet zijn van (in dit geval) de ouders van de school. Dat betekent dat je open moet staan voor de zorgen en wensen van de ouders. En dat je deze signalen kunt samenbrengen en vertalen naar advies richting bestuur, waarbij je rekening houdt met verschillende belangen. Dit is precies waar ik me in mijn werk dagelijks mee bezig houd, en ik zou dit ook graag voor de Anne Frankschool willen gaan doen!

Belangrijke data

03 september Bestellijst B2S Party inleveren

07 september Back 2 School Party

13 september Start talentatelier

14 september alle kinderen vrij in verband met Studiedag.