Nieuwsbrief

Inspectie
Afgelopen week hebben wij het definitieve rapport ontvangen van de inspectie naar aanleiding van het bezoek op 5 september.

De inspectie moet ten minste eenmaal per vier jaar een school bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. In het totaal zijn er 9 indicatoren, wij zijn beoordeeld op de 3 onderstaande indicatoren:

1. resultaten en ontwikkeling van de leerlingen
2. zorg en begeleiding van leerlingen
3. kwaliteitszorg
4. wet- en regelgeving

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:

• een controle van de aanwezigheid van verschillende documenten, de toetsing en de analyse hiervan (schoolgids, jaarplannen, zorgplan etc.)
• een controle op de onderwijstijd
• een onderzoek waarbij schooldocumenten en groepsplannen zijn bestudeerd
• het afleggen van groepsbezoeken voor het beoordelen van de planmatige uitvoering van de zorg
• gesprekken met de directie, intern begeleider en een vertegenwoordiging van het bestuur van de Basis.

De conclusie van de inspectie:

De onderwijskwaliteit op de Anne Frankschool is in voldoende mate op orde.

De komende tijd willen we aan de volgende aandachtspunten gaan werken:

• Het verder verhogen van de opbrengsten.
• Het beter analyseren van toetsgegevens van onze zorgleerlingen.
• Het evalueren van de effecten van onze zorg.

Het eindoordeel is dat wij een zogenaamd Basisarrangement hebben gekregen, waar we uiteraard blij mee zijn! We hopen u op deze manier voldoende op de hoogte gesteld te hebben.

Stadhuis
Tijdens het bezoek van de wethouder beloofde hij dat een afvaardiging van school een keer in de Raadszaal mocht kijken. Hij heeft woord gehouden: op 8 januari gaat een deel van het AF parlement naar het stadhuis!

Dat wordt een hele ervaring!

Formatie
Wij zijn bezig met de formatie voor het volgend schooljaar. In verband daarmee vragen wij u om vast jongere broertjes en/of zusjes aan te melden zodat wij in een vroeg stadium al meer zicht hebben op het aantal leerlingen voor volgend jaar (wanneer u tenminste voor de Anne Frankschool kiest…).

In de bijlage treft u een aanmeldingsformulier aan.

Ophalen kleuters
Wij hebben na rijp beraad besloten om het brengen en ophalen van de kleuters toch anders te gaan organiseren. Het wordt in de gangen te druk.

Het gaat er nu als volgt uitzien:

Brengen:
• Zoveel mogelijk buggy’s en kinderwagens buiten laten staan (uiteraard zonder kind erin…)
• Graag op tijd (8.20 u ) binnenkomen.
• Ouders die van de Venlosingel kant komen, door het Startblok naar binnen en daar eventueel de wagen laten staan.

Ophalen:
• Leerkrachten beginnen tien minuten eerder met ‘aankleden’. Mocht dit meer tijd kosten dan gebeurt dit.
• De leerkrachten brengen de kinderen vervolgens naar buiten. Ouders komen dus niet meer de school in.
• Wilt u zo veel mogelijk rekening houden met gemakkelijke kleding, sluitingen, laarzen etc.

We hopen dat u hier begrip voor heeft en dat we op deze manier meer rust in de gangen creëren.

Verkeer
Na de vakantie start een aantal kinderen met een actie om het parkeren rond de sprothal veiliger te maken. Zij gaan foutparkeerders op een ludieke wijze laten zien wat er niet goed gaat. Wordt vervolgd.

Pleinwacht
Wij nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders om pleinwacht te lopen. Vooral de maandag is een knelpunt! Dus: heeft u zin om lekker tussen de middag een nuttige frisse neus te halen én ook nog eens leuk met kinderen bezig te zijn én ons uit de brand te helpen, neemt u dan even contact op met school!!!

Opleiding beeldcoach
Juf Simone uit groep 7 is gestart met de tweejarige opleiding ‘Beeldcoaching’. Beeldcoaching wil zeggen: ‘het coachen van leerkrachten met behulp van filmopnames’.

Dit houdt in dat Simone regelmatig met een camera in de klassen te vinden is om filmopnames te maken. Deze beelden worden alleen intern gebruikt voor opleidingsdoeleinden en ten behoeve van onderwijskundige verbeteringen.

Voor alle duidelijkheid: als uw kind individueel gefilmd gaat worden, wordt altijd van te voren om uw toestemming gevraagd.

Bord-beker-bestek
Willen alle kinderen uiterlijk woensdag 18 december een bord, beker en bestek meenemen naar school voor het kerstdiner van donderdag 19 december? Graag voorzien van naam en in een plastic zak.

Alvast bedankt!
Als ouders de drankjes kerstbal voor het ouderbuffet hebben meegenomen dan graag fris, sap of gluhwein meenemen. De OR zorgt dan dat de gluhwein warm gemaakt wordt.

Basketbal
Afgelopen woensdag hebben 9 teams van de bovenbouw meegedaan aan het basketbaltoernooi in de Laar-west. Wij waren erg blij met de begeleiding door André, Gert-Jan, Claudia en Linda. Een team uit groep 8 heeft de Fair-play beker gewonnen en een team uit 5/6 heeft de 3e prijs gewonnen. Twee bekers dus!

Ouderochtend
Vrijdagochtend heeft de ouderochtend plaatsgevonden. Jaap heeft voorlichting gegeven over registratie van de CITO lvs toetsen en de veranderde normering hiervan. Vervolgens gingen ouders in gesprek over de eisen die de veranderende samenleving stelt aan kinderen, leerkrachten en ouders. We hebben het verder gehad over wat de school doet aan het verhogen van resultaten, woordenschatonderwijs, kleutertoetsen etc. etc. Kortom: veel kwam aan bod. We zijn blij met de opkomst van zo’n 15 ouders! Prima.

Actie
De actie voor de voedselbank loopt fantastisch! Er ontstaat gaandeweg een complete Super in de oude aula. U kunt nog t/m as woensdag spullen meegeven. Na de vakantie stappen we over op het inzamelen van speelgoed. Dat u het maar vast weet…!

Koorschool
Wat is een koorschool?

Dat is een buitenschoolse activiteit, waarin kinderen leren om samen met anderen met veel plezier, maar vooral ook goed te zingen. En dat niet alleen: de totale muzikale ontwikkeling komt bij de lessen aan bod: gehoor, geheugen, maat, ritme, beweging, muziektheorie en van blad zingen.

Agenda
18 dec laatste dag voedselbank
19 dec kerstfeest
20 dec vakantie